I Will Glorify Your Name

I WILL GLORIFY YOUR NAME,
Glorify Your name,
I will glorify Your name in all the earth.

I will magnify Your name,
Magnify Your name,
I will magnify Your name in all the earth.

Noel Robinson