Gadol Elohai

Gadol Elohai

 

Shiruki Gadol Elohai
Kol Edhad Yirei
Ki Gadol Elohai

 

Shem me’al kol Shem

 

Otcha rovi le’halel
Libi Yashir ki Gadal Elohai

 

Shem me’al kol shem

Otcha raui le’halel
Libi yashir ki gadol Elohai

 

How great is our God
Sing with me how great is our God
And all will sing how great,
How great is our God

 

Gadol Elohai

 

Shiru ki Gadol Elohai
Kol echad Yirei
Ki gadol Elohai